Mein Kampf

Ty jag hade från första stund klart för mig att jag i händelse av ett krig – vilket jag hade ansett vara oundvikligt – på ett eller annat sätt skulle överge böckerna, och att min plats var den som anvisades mig av min innersta själ.

Det var i första hand av politiska skäl som jag hade lämnat Österrike, och vad var naturligare än att jag nu, när kampen började, skulle ta konsekvenserna av mitt sinnelag? Jag ville inte slåss för den habsburgska staten, men var beredd att dö för mitt folk och det rike som detta folk förkroppsligade.

Den tredje augusti riktade jag en direkt ansökan till hans majestät konung Ludwig III att få inträda i ett bajerskt regemente. Regeringskansliet var säkerligen i dessa dagar överhopat med arbete, och så mycket större var min glädje när jag redan påföljande dag fick svar på min inlaga. När jag med darrande händer bröt skrivelsen och läste att min ansökan var beviljad och att jag hade att anmäla mig vid ett bajerskt regemente, kände min glädje och tacksamhet inga gränser. Några dagar senare hade jag ifört mig den rock som jag först efter närmare sex år skulle avlägga.

Liksom väl sannolikt för alla tyskar började nu för mig den största och oförglömligaste tiden av mitt jordeliv. Inför upplevelserna under denna väldiga kamp föll allt det förgångna till marken som ett tomt skal. Just i dessa dagar, då tio år ha förflutit sedan dessa väldiga händelser, tänker jag med stolthet och vemod tillbaka på de första veckorna av vårt folks hjältekamp som ödet i sin nåd hade tillåtit mig att delta i.

Med samma klarhet som om det varit händelser av i går, drar bild efter bild förbi mitt inre öga: jag ser mig sysselsatt med att ikläda mig uniformen i kretsen av mina kära kamrater, jag ser mig på exercisfältet etc., till dess äntligen dagen för avmarschen randas.

Advertisements